Thân nhân liệt sĩ được được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất?

Hỏi: Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì “Thân nhân liệt sĩ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp“ Giấy chứng nhận liệt sĩ ”gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng. ; Con; Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ “.

Theo khoản 2 Điều 1 Quyết định số 117/2007 / QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118 / TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000 / QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở: “Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng … thì được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất ”.

Căn cứ vào căn cứ trên, xin quý luật sư tư vấn và giải thích chế độ với các trường hợp sau:

1. Liệt sĩ có 3 người con thì 3 người con này có được giảm 70% tiền sử dụng đất như nhau không?

2. Liệt sĩ có mẹ, vợ, con thì 3 thân nhân này có được giảm 70% tiền sử dụng đất như nhau không?

3. Liệt sĩ đã có vợ và con, con trai bỏ gia đình từ năm 1982, năm 1990 lập gia đình ra ở riêng, vợ liệt sĩ được làm nhà tình nghĩa năm 1998 trên đất ông bà để lại.

– Hiện nay do cần tiền nên vợ liệt sĩ đã nhận chuyển nhượng mảnh đất có căn nhà đó, đi nơi khác và xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì có được giảm 70% thuế không?

– Con bỏ gia đình, lập gia đình trước khi có Quyết định số 117/2007 / QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ và chưa kịp cất nhà tình nghĩa, nay xin chuyển đổi. Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở có được giảm thuế 70% không?

Xin chân thành cảm ơn.

Sở thích …

Đáp lại:

Hình minh họa

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 198/2004 / NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất: “Hộ gia đình có nhiều nhân khẩu được giảm tiền sử dụng đất thì cộng với mức giảm của từng hộ. mức giảm chung của cả hộ gia đình, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở. ”Và Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 118 / TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở:“ Chỉ hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng. một lần cho một hộ gia đình và việc hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất ở thực tế được giao nhưng không vượt quá hạn mức đất ở cho một hộ do UBND tỉnh quy định. thành phố trực thuộc Trung ương quy định ”.

Vì thế:

1. Trường hợp liệt sĩ có 3 con hoặc có mẹ, vợ, con ở chung hộ thì mức giảm của tất cả các thân nhân liệt sĩ được cộng vào mức miễn, giảm chung của cả hộ gia đình, nhưng không tối đa. vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

2. Trường hợp liệt sĩ có 3 con hoặc còn mẹ, vợ, con nhưng một hoặc các con đã tách thành hộ riêng thì không được hỗ trợ tiền sử dụng đất theo quy định trên.

Riêng trường hợp con đã thành lập hộ khẩu riêng trước ngày 24 tháng 8 năm 2007 mà chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì vẫn được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 1. Quyết định số 117/2007 / QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, việc miễn, giảm nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở dưới hình thức giao đất làm nhà ở. Việc xét hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải trên cơ sở kiến ​​nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định lại trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh. quyết định căn cứ vào thành tích, hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện, khả năng của địa phương và không hỗ trợ bình quân, đồng đều cho các đối tượng (Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 118 / TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng).

Cũng theo Điều 2 Quyết định số 118 / TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ, người có công với Cách mạng được hỗ trợ cải thiện nhà ở bằng một trong các hình thức: Tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ kinh tế. lệ phí xây dựng, sửa chữa nhà ở hoặc hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi bán nhà ở của Nhà nước, khi được giao đất ở hoặc các hình thức hỗ trợ khác. Do đó, do vợ liệt sĩ thuộc diện được ưu đãi tặng nhà tình nghĩa, nếu vợ liệt sĩ nhận chuyển nhượng đất ở có nhà tình nghĩa, chuyển đi nơi khác xin chuyển mục đích sử dụng. mục đích. Đối với đất ở không được giảm 70% tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên, trừ trường hợp vợ liệt sĩ là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo được giảm 50% tiền sử dụng đất trong phạm vi kỳ hạn. Các mức đất ở theo quy định tại Nghị định số 198/2004 / NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh
(Công ty Luật Đất đai)

[ad_1]
[ad_2]

Join The Discussion

Compare listings

Compare